Pastatų energinio naudingumo reikalavimai

 
 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas. nurodo:

 

Naujai pastatytų pastatų  po 2006 m. sausio 4 d.  energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti  išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

 Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį  išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį  išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį tui išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai   turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus:

pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį  išduotas  iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį  išduotas  po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;

 
 
                ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS
 

Pagal STR 2.01.09:2012 Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas. Bendrosios nuostatos, pastatai klasifikuojami į 9 energinio naudingumo klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. 

Priskirtos klasės ženklinimas sertifikate.

 

A++ klasė laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nenaudojantį pastatą

G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą.
 

Pastatai klasifikuojami pagal paskaičiuotą klasifikacinio rodiklio C1 ir C2 reikšmes. bei atitikimą papildomiems reikalavimams.

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų energijos vartojimo efektyvumo  rodiklių C1 ir C2 vertės turi būti ne didesnės už nurodytas lentelėje

 

 
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO  RODIKLIAI
 

Rodiklis C1 įvertina  neatsinaujinančios pirminės energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui.

Rodiklis C2 įvertina  neatsinaujinančios pirminės energijos vartojimo efektyvumą  karštam vandeniui ruošti.

 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
 
D klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už atskaitinių             pastatų atitvarų savituosius šilumos nuostolius.

 

C  klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius;

Pastato sandarumas turi atitikti  STR 2.01.09:2012  2 priedo XXVII skyriaus reikalavimus.

B  klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius;

Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.09:2012 2 priedo XXVII skyriaus  reikalavimus;

Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.05.01:2013  reikalavimus;

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012  2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

 
A klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius;

Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.09:2012  2 priedo XXVII skyriaus reikalavimus;

Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,75 Wh/m³;

Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.05.01:2013  reikalavimus;

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012  2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

 
A+ klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius;

 

Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.09:2012  2  priedo XXVII skyriaus reikalavimus;

 

Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,55 Wh/m³;

Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.05.01:2013  reikalavimus;

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012  2  priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

 
A++ klasė

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius;

Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.09:2012  2  priedo XXVII skyriaus reikalavimus;

Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,90, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,45 Wh/m³;

Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.05.01:2013  reikalavimus;

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012

2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus;
 

Pastate sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1.

 

INFORMACIJA IŠ STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ

 

STR 2.01.09:2012  2 priedas. XXVII. PASTATŲ SANDARUMO MATAVIMO REIKALAVIMAI

 

A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų (jų dalių) sandarumas turi būti išmatuotas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita pastate turi būti ne didesnė už nurodytą 2.53 lentelėje

 
 

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

  2.53 lentelė

 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m2*K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui

2.54 lentelė

 

Įvairios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U(A) (W/(m2×K)) vertės A energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams

2.55 lentelė

 Paaiškinimai:
k = 20/(qiH – 0,6) – temperatūros pataisa, qiH– pramonės pastatų projektinė temperatūra pastato šildomame plote šildymo sezono metu, oC. Imama iš pastato projekto,    * Viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai
    ** Pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai  
 

Įvairios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U(A+) (W/(m2×K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams

 2.56 lentelė

Įvairios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U(A++) (W/(m2×K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams

2.57 lentelė

STR 2.05.01:2013 .Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumos perdavimo koeficientų U2 (W/(m2*K)) norminės vertės

 2.58 lentelė

STR 2.01.09:2012  2 priedas. XXIX. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti  B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti

2.59 lentelė

Pastaba. Šios paskirties pastatams kh prilygintas 1.